Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Haaglanden zoekt nieuwe bestuursleden

Profiel bestuur COC Haaglanden 2022-2024

Ga snel naar: profiel voorzitter, profiel secretaris, profiel penningmeester

COC Haaglanden is een vereniging die streeft naar een diverse en inclusieve samenleving. Activiteiten die COC Haaglanden onderneemt zijn gericht op gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. Voor het vervullen van de bestuurstaken van COC Haaglanden zoeken we een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.

Wat verwachten we van de kandidaten?

We streven naar een divers samengesteld bestuur; waarbij elk van de bestuursleden:

 • behoort tot of heeft affiniteit met de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • zich herkent in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • met enthousiasme wil bijdragen aan het versterken en verder professionaliseren van de vereniging;
 • gerichtheid is op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen binnen de vereniging; collegiaal en transparant is;
 • gevoel heeft voor het verenigingswerk, goed kan omgaan met mensen en leden weet te motiveren;
 • bereid is om in de avonduren en waar nodig overdag bij activiteiten van de verenging aanwezig te zijn;
 • voldoende tijd heeft voor het bestuurswerk (circa 8 uur per week); waarbij ervaring met bestuurswerk een pré is.

De voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling worden in functie gekozen. De profielschetsen voor deze functies zijn hieronder nader toegelicht. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van 2 jaar. De functies zijn onbezoldigd, reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging. In verband met het karakter van de bestuursfunctie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdspad en informatie

Heb je interesse in een bestuursfunctie dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren door een brief met CV te sturen naar sollicitatie@cochaaglanden.nl. Voor nadere informatie over de vacatures kun je contact op nemen met Wouter Neerings (interim voorzitter bestuur COC Haaglanden) te bereiken via voorzitter@cochaaglanden.nl en 06 – 526 475 90. Een nieuw bestuur wordt voorgedragen aan de ALV ter besluitvorming. Deze ALV is voorzien op donderdag 16 december.

Profiel Voorzitter

Taken:

 • leiding geven aan het bestuur, relaties onderhouden met externe organisaties en het gezicht zijn van de organisatie
 • Het voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met de secretaris;
 • Is verantwoordelijk voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Is eerste woordvoerder richting de media, eventueel in afstemming met COC Nederland;
 • Is portefeuillehouder politiek en veiligheid en daarom eerste contactpersoon richting lokale en regionale politiek, overheid en overheidsorganisaties

Positie in de organisatie:

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en veiligheid. De voorzitter blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk. 

Vanuit de functie heeft de voorzitter contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals de politiek en media. Het is dan ook van belang, dat de voorzitter in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Profiel Secretaris

Taken: 

 • Het uitschrijven van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met voorzitter;
 • Verslaglegging van bovengenoemde vergaderingen en bewaking van de uitvoering van de actiepunten;
 • Behandeling van ingekomen post en e-mail in overleg met de voorzitter en/of de penningmeester;
 • Bewaakt het proces van het opstellen van het meerjarig beleidsplan, bestuursplan en de verslaglegging in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Communicatie met COC Nederland aangaande verenigings- en federatiezaken;
 • Relatiebeheer, waaronder het vrijwilligersbestand en de ledenadministratie;
 • Vrijwilligersmanagement, waaronder werving en selectie van vrijwilligers;
 • Houdt er toezicht op dat besluiten van het bestuur en de door de vereniging ondernomen activiteiten niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van COC Nederland;
 • Opstelling van een algemeen dossier samen van alle administratieve bescheiden (met uitzondering van de financiële bescheiden en de personeelsbescheiden) ten behoeve van het archief van de vereniging;
 • Deelname aan federatieoverleggen van COC Nederland over bovenstaande activiteiten;
 • Vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Positie in de organisatie:

De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld verslaglegging, archiefbeheer. De secretaris blijft wel zelf verantwoordelijk.  

Vanuit de functie heeft de secretaris contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Het is dan ook van belang, dat de secretaris in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Profiel Penningmeester

Taken: 

 • Is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging;
 • Opstellen van de begroting en jaarrekeningen en presentatie daarvan aan de algemene ledenvergadering;
 • Bewaakt de begroting en voert intern overleg over de budgetten van verschillende activiteitengroepen;
 • Houdt toezicht op de correcte uitvoering van interne financiële processen;
 • Geeft inzage aan de kascommissie in de boekhouding;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de vereniging naar externe financiers;
 • Neemt deel aan overleggen met COC Nederland.

Positie in de organisatie:

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld de externe boekhouding. De penningmeester blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk.

Vanuit de functie heeft de penningmeester contacten met de penningmeester van het federatiebestuur en penningmeesters van regionale COC-verenigingen. Het is dan ook van belang, dat de penningmeester in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Tijdspad en informatie

Heb je interesse in een bestuursfunctie dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren door een brief met CV te sturen naar sollicitatie@cochaaglanden.nl. Solliciteren kan tot en met 22 november 2021. Voor nadere informatie over de vacatures kun je contact op nemen met Wouter Neerings (interim voorzitter bestuur COC Haaglanden) te bereiken via voorzitter@cochaaglanden.nl en 06 – 5264 7590. Een nieuw bestuur wordt voorgedragen aan de ALV ter besluitvorming. Deze ALV is voorzien op donderdag 16 december.

Gepubliceerd:
19 november 2021
Categorie:
Vereniging
Tags:
, , ,