Beste leden,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden 2014
donderdag 20 maart 2014 om 19.30 uur
Capelzaal
2e verdieping Bastacafé Scheveningseveer 7 Den Haag

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Installatie stembureau
 5. Verslag B.A.L.V. d.d. 18 december 2013
 6. Jaarverslag en jaarrekening 2013 COC Haaglanden
 7. Accountantsrapport 2013 en verlening decharge penningmeester
 8. Begroting 2014 en begroting en werkplan 2015
 9. Bestuursverkiezing:  Voorstellen bestuurslid voor de functie van secretaris Deborah Landman; Herverkiezing algemeen bestuurslid Sabbah Hindawey; (Roxanne van den Berg, Bram Meijer en Wilbert van Diemen stellen zich niet herkiesbaar) Stemming.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting door de voorzitter

Documenten:

Hieronder de documenten, die op deze vergadering betrekking hebben:

Uitnodiging & agenda
Jaarverslag 2013
Resultaten & Begrotingen 2012 / 2015
Jaarrekening 2013
Verslag BLV 18 december 2013
Werkplannen 2014 / 2015
Voorstellen Deborah Landman

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts