Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

AANMELDINGSFORMULIER https://forms.gle/hShvhoxxCJb7Auu7A

Op 8 oktober 2021 gaat het eindelijk weer gebeuren. Na een lange Covid-19 periode waarin we lastig bij elkaar konden komen, organiseren de Coördinator Voorlichting en GSA Coördinator van COC Haaglanden HET gratis evenement voor de GSA’s, LHBTIQ+ leerlingen en allies van de regio Haaglanden dat je niet wilt missen!

Omdat we het niet zomaar een evenement willen laten zijn, pakken we groots uit! Het belooft een ontzettend leuk programma te worden vanuit het theater in de Europese School Den Haag, met onder andere een panel, een leuke manier om andere leerlingen te ontmoeten, en een spelshow. Het evenement is compleet gratis! Hiervoor hebben wij voor jullie niet één bekende host uit de LHBTIQ+ gemeenschap geregeld, maar twee! Hanna van Vliet en Thorn Roos de Vries komen samen naar Let’s Connect om jullie een onvergetelijke middag te bezorgen! Hanna kennen jullie waarschijnlijk wel van Anne+ en Thorn van Spangas. Naast dat Hanna en Thorn vrienden zijn, spelen ze ook nog eens samen in de aankomende film van Anne+ die oktober 2021 in de bioscoop te zien zal zijn!

Covid-19
Helaas hebben we nog steeds te maken met Covid-19, maar we willen wel dat iedereen dit evenement kan meemaken. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat Let’s Connect zowel online als offline te volgen is! Hier hebben we voor gekozen zodat je je ook aan kunt sluiten als je bijvoorbeeld geen vervoer hebt of liever thuis mee wilt kijken. Je komt dan niet in beeld, maar er is wel een chatmogelijkheid die wordt beheerd door een moderator. Als je in de zaal zit, zul je niet gefilmd worden. De camera staat enkel gericht op het podium en we zullen je om toestemming vragen wanneer je op het podium komt.

Let op: Vanwege Covid-19 kunnen volwassenen alleen naar binnen met een negatieve coronatest, QR code of een herstelbewijs. Dit geldt niet voor jongeren. Ook worden volwassenen gevraagd om een paspoort of ID, dus vergeet deze niet mee te nemen.

GSA begeleiders en ouders/voogden
De GSA begeleiders (of geïnteresseerde docenten) en ouders/voogden uit de regio Haaglanden zijn natuurlijk ook van harte welkom om naar het evenement te komen! Voor beide groepen is er een aparte ruimte in de Europese School Den Haag waar jullie elkaar kunnen ontmoeten en ook mee kunnen kijken op een groot scherm waarop het evenement wordt uitgezonden. Voor de ouders/voogden is er ook de mogelijkheid om met de maatschappelijk werkster van COC Haaglanden te praten.

Aanmelden?
Ben je leerling, docent of ouder/voogd en wil je naar Let’s Connect? Wees er snel bij met jullie aanmeldingen vanwege het beperkt aantal plaatsen op locatie. Zijn de fysieke plaatsen volgeboekt? Geen probleem, online is er altijd plaats! Het evenement is gratis, dus meld je aan!

Kan je als GSA niet (volledig) aanwezig zijn? Spreek af om gezamenlijk vanaf jullie eigen school online mee te kijken en dan sturen wij jullie een goodiebag van Let’s Connect! Mail hiervoor naar esmee@cochaaglanden.nl

We kijken er naar uit om jullie te zien bij Let’s Connect!

AANMELDINGSFORMULIER: https://forms.gle/hShvhoxxCJb7Auu7A

APPLICATION FORM: https://forms.gle/hShvhoxxCJb7Auu7A

On October 8, 2021, it will finally happen! After a long Covid-19 period in which it was difficult for us to get together, the Coordinator Voorlichting and GSA Coordinator of COC Haaglanden are organizing THE free event for the GSAs, LGBTQI+ students and allies of the Haaglanden region that you don’t want to miss!

Because we don’t want it to be just an event, we go big! It promises to be a very fun program set in the theater in the European School The Hague, including a panel, a fun way to meet other students, and a game show. The event is completely free! For this event we have arranged two well know hosts from the LGBTQI+ community! Hanna van Vliet and Thorn Roos de Vries come together to Let’s Connect to give you an unforgettable afternoon! You probably know Hanna from the Netflix series Anne+ and Thorn from Spangas. In addition to being friends, Hanna and Thorn are also co-starring in the Anne+ upcoming film, which will hit theaters October 2021!

COVID-19
Unfortunately, we are still dealing with Covid-19, but we want everyone to be able to experience this event. That is why we have made sure that Let’s Connect can be followed both online and offline! We have chosen this so that you can also join if, for example, you do not have transport or would rather watch at home. You will not be shown on the big screen, but there is a chat option that is managed by a moderator. If you are in the room, you will not be filmed. The camera is only aimed at the stage and we will ask for your permission when you come on stage.

Note: Due to Covid-19, adults can only enter if they can show a negative corona test, QR code or proof of recovery. This doesn’t apply for young people. We also ask adults for their passport or ID, so don’t forget to bring this too.

GSA supervisors and parents/guardians
The GSA supervisors (or interested teachers) and parents/guardians from the Haaglanden region are of course also welcome to come to the event! For both groups there is a separate room in the European School The Hague where you can meet each other and also watch on a large screen on which the event is broadcast. For the parents/guardians there is also the possibility to talk to the social worker of COC Haaglanden.

To register!
Are you a student, teacher or parent/guardian and do you want to go to Let’s Connect? Be quick with your registrations because of the limited number of places on location. Are the physical places fully booked? No problem, there is always room online! The event is free, so sign up!

Can you not be (fully) present as a GSA? Make an appointment to watch online from your own school and we will send you a goodie bag from Let’s Connect! Mail to esmee@cochaaglanden.nl for more information on the goodie bag!

We look forward to seeing you at Let’s Connect!

APPLICATION FORM: https://forms.gle/hShvhoxxCJb7Auu7A