[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Uit: Den Haag Centraal – 1 April 2021 https://www.denhaagcentraal.net/

Er is nog veel te doen om iedereen het recht te geven om liefdevol bij elkaar te horen, beseffen Sander van der Eijk en Ton van Zeeland van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

‘Zij verstaat de kunst van bij me horen.’ Frans Halsema schreef ooit een oorstrelend liedje over hoe alledaags en tegelijkertijd wonderlijk de liefde tussen twee mensen kan uitpakken. Toen twintig jaar geleden voor het eerst ter wereld in Nederland huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht werden gesloten, leverde dat niet alleen een juridische gelijkschakeling op. Het was juist het symbolische van dat ritueel dat wereldwijd aandacht trok. De kunst van het bij elkaar horen raakt aan iets dat eigenlijk voor ieder mens diep vanbinnen heel goed te begrijpen is.

Helaas heeft dit nog lang niet overal ook tot respect, acceptatie en emancipatie geleid. In veel landen is homoseksualiteit sociaal niet geaccepteerd, of is zelfs strafbaar. Religieuze leiders overal ter wereld slaan steeds op dezelfde trommel, zodra acceptatie van homoseksualiteit ter sprake komt, vaak met religie of volksaard als wapen. Sommige politici haken hier maar al te graag bij aan. Ook binnen de EU.

Helaas worden we ook in Nederland keer op keer vanuit religieuze kring getrakteerd op opvattingen die beoefening van de kunst van het bij elkaar horen met iemand van hetzelfde geslacht afwijzen als zondig en verderfelijk. Juist in Den Haag doet dat telkens weer pijn aan het hart. Want hier is de plek waar het internationale recht om te zijn wie je bent gestalte heeft in het Internationaal Homomonument, nabij het Centraal Station.

In Nederland zijn er protestantse en vrijzinnige kerkgenootschappen die in meer of mindere mate (in)zegening van relaties en huwelijken van partners van hetzelfde geslacht toestaan. Ook binnen de Rooms-katholieke Kerk zijn er priesters die de moed opbrengen om op dit punt verandering van onderaf tot stand te brengen.

Transgender Pride-vlag
In Den Haag werd begin dit jaar door de gemeenteraad de nota ‘Queer in Den Haag’ aanvaard. De gemeente heeft daarmee veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+ nogmaals omarmd. Deze week wappert fier de Transgender Pride-vlag aan de Hofvijver. Het Internationaal Homomonument draagt bij aan de zichtbaarheid van LHBTIQ+, maar nodigt tegelijkertijd alle burgers uit om steeds bij deze boodschap stil te staan. Het is dan ook goed dat wethouder Van Alphen (GroenLinks, emancipatie) en diverse partijen in de gemeenteraad meermaals hun commitment hiervoor hebben getoond.

Steeds opnieuw zullen jongeren hun seksualiteit ontdekken en daar erkenning voor zoeken. Zij vragen met recht om acceptatie en inclusiviteit, in plaats van afwijzing en donderpreken. Het recht om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht is in de woorden van ds. Sybrand van Dijk in de uitzending van ‘Jacobine op 2’ dan ook ‘een kwetsbaar recht’. Juist vanwege die kwetsbaarheid verdient dit recht het om gekoesterd te worden.

Hoe mooi zou het zijn wanneer religieuze leiders in deze koestering het voortouw nemen? Zodat religie als positieve kracht van verandering en verbinding ons voorgaat en ons woorden geeft voor het wonder dat de kunst van bij elkaar horen inhoudt. Zou onze gepolariseerde en ver- snipperde samenleving daar niet gewoon heerlijk van opknappen?

Er is nog veel te doen. Het Internationaal Homomonument herinnert ons daaraan, juist op de dag dat we twintig jaar recht om bij elkaar te horen vieren. Laten we dat koesteren.

[language_end]

[language_start language=en]

A vulnerable right, to be cherished for that reason.

From: Den Haag Centraal – 1 April 2021 https://www.denhaagcentraal.net/

A lot remains to be done to provide everyone with the right to be together romantically. Sander van der Eijk and Ton van Zeeland from the International Gay Monument in the Hague foundation make sure that the monument continues to represent and serve the ever-changing contemporary LGBTQ+ community.

“She understands the art of belonging with me.” Frans Halsema once wrote in his captivating song about how simultaneously mundane and at the same time miraculous the love between two people can materialize. Precisely twenty years ago, the right to marry was extended to same-sex partners for the first time, and it didn’t just represent legal equality. It was the symbolism of the ritual that drew attention from the world press. The art of belonging together touches something fundamentally familiar to everyone.

Unfortunately, this hasn’t resulted in universal respect, acceptance and emancipation. In many countries, homosexuality remains socially unacceptable or even criminalized. Religious leaders across the world continue to beat the same drum against acceptance, every time the topic comes up, weaponizing religion or nationalism against it. Some politicians, even within the EU, have no qualms about associating themselves with these figures or movements.

The Netherlands too is subject to religious circles sharing viewpoints that paint practicing the art of belonging together as sinful and despicable. The pain is felt even deeper here in the Hague, where the global right to be who you are is embodied by the international gay monument, in front of the central station.

Within Protestant and liberal church denominations, the blessing, in more or lesser terms, of relationships and marriages between the same sex is becoming more commonplace. Even within the Roman-Catholic church, some priests are gaining the courage to enact change from the bottom up.

Transgender Pride-Flag
The Hagueadopted the ‘Queer in the Hague’ program earlier this year. With it, the municipality has reaffirmed its commitment to the safety, visibility and acceptance of LGBTQ+ people in the Hague. The same week, the Transgender Pride-flag flew prominently on the Hofvijver as well. The International Monument contributes to the visibility of LGBTQ+ people, but also invites everyone to continue to reflect on this message. It’s therefore a good thing that alderman van Alphen (Groenlinks, emancipation) and various parties in the council have repeatedly pledged their support.

Again and again, kids will discover their gender and sexuality and seek recognition of their identity. They ask, rightly so, for acceptance and inclusion, instead of rejection and hate speech. Drs. Sybrand van Dijk in ‘Jacobine op 2’ describes the right to marry someone of the same sex as ‘a vulnerable right.’

How wonderful would it be if religious leaders took the lead to enact this change? Religion can be a positive force of change and connection and can give us words for the wonder that is the art of belonging together. Wouldn’t that make a beautiful change in our polarized and fragmented society?

A lot remains to be done. The gay monument reminds us of that. Especially when we’re celebrating 20 years of belonging. Let us cherish that.

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts