[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Er bestaan al best veel bijzondere dagen voor de LHBTI of Queer gemeenschap. Sinds 1999 bestond al de Internationale Transgender Gedenkdag, elk jaar op 20 november, wanneer de in dat jaar vermoorde transgender personen worden herdacht. Een droevige dag als je weet dat het jaarlijks om meer dan driehonderd mensenlevens gaat. De Internationale Transgender Zichtbaarheidsdag op 31 maart is in 2009 ontstaan als reactie op de gedenkdag. De gedachte was dat er ook positieve aandacht nodig is. Dat een transgender persoon ook ‘gevierd’ mag worden als verrijking van de samenleving.

Natuurlijk is er ook aandacht voor discriminatie. Ook binnen de LHBTI of Queer gemeenschap lopen transgender personen vaak tegen onbegrip aan en afwijzing. Vandaar een ‘zichtbaarheidsdag’, die juist aandacht geeft aan de mens die transgender is en daarnaast nog veel meer. COC Haaglanden is bondgenoot bij de strijd voor sociale acceptatie en gelijke rechten en kansen voor transgender personen, maar ook voor anderen, die zich bijvoorbeeld identificeren als gender nonbinair of genderfluïde.

Het is lastig in deze tijd van Coronabeperkingen aan vooruitgang in de samenleving te werken, maar we blijven het proberen, samen met onze partners zoals Transgender Netwerk Nederland. Zo participeert COC Haaglanden in een stuurgroep voor de oprichting van een Trans Health Clinic in Den Haag, geeft ons gespecialiseerd maatschappelijk werk hulp aan transgender personen met hulpvragen en betrekt ons team voorlichters in scholen genderdiversiteit bij hun educatieve werk. Daarnaast zetten bestuursleden zich ook op individuele basis in voor mensen als er een kans ligt om iemand uit onze gemeenschap een hand te helpen. En in een overleg met veiligheidspartners zorgt COC Haaglanden ervoor dat veiligheid van transgender personen als onderwerp hoog op de agenda staat. Intern zet het bestuur zich samen met vrijwilligers in voor een omgeving die verwelkomend en veilig is voor transgender personen.

Jurgen Schouten, bestuurslid

[language_end]

[language_start language=en]

International Day of Transgender Visibility

There are already quite a few special days in the LGBTI or Queer community. The International Transgender Day of Remembrance has been observed on 20th November every year since 1999, commemorating the transgender people murdered that year. A sad day, when you realise that this concerns over three hundred human lives lost every year. The International Day of Transgender Visibility on March 31 was conceived in 2009 as a counterpart to the Day of Remembrance, with the intention of giving positive attention to transgender people and celebrating them as an enrichment of our society.

There is of course also attention for discrimination, since even within the LGBTI or Queer community, it is unfortunately common for transgender people to encounter incomprehension and rejection. Hence a “day of visibility”; a celebration of people who are transgender and also much more. COC Haaglanden is an ally in the struggle for social acceptance and equal rights and opportunities not only for transgender people, but also for those who identify as non-binary or gender-fluid.

In these times of Corona restrictions, it is difficult to work for progress in society, but we persevere, together with our partners such as Transgender Network Nederland. For example, COC Haaglanden participates in a steering group for the establishment of a Trans Health Clinic in The Hague. Our specialised social work provides support to transgender people with requests for help, and our education team is involved with providing information about gender diversity and gender non-conformity in schools. Members of the board of COC Haaglanden also work individually with people when there is an opportunity to lend a hand to someone from our community. And in consultation with our security and safety partners, COC Haaglanden ensures that the safety of transgender people is high on the agenda. Internally the board works together with volunteers to create an environment that is welcoming and safe for transgender people.

Jurgen Schouten, member of the board.

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts