Op 5 december jl. hebben de fracties van D66, VVD, PvdA, HSP, CDA, GroenLinks en de PVV aan het College van B&W van Den Haag de volgende vragen gesteld inzake de Internationale Roze Kerk (IRK),

  1. Is het college op de hoogte dat COC Haaglanden de samenwerking met de Internationale Roze Kerk (IRK) heeft stopgezet, waardoor de IRK uit Den Haag verdwijnt?
  2. Is het college eens dat de IRK van toegevoegde waarde is voor Den Haag?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om de IRK in Den Haag te behouden?

Het bestuur van COC Haaglanden hecht er aan met de volgende toelichting te komen.

In tegenstelling tot wat vraag 1 suggereert heeft het bestuur van COC Haaglanden niet de samenwerking met de IRK stopgezet. In het bericht van 22 november jl. op de website van COC Haaglanden is duidelijk aangegeven dat niet de samenwerking met het IRK, maar met een coördinator van de IRK is stopgezet vanwege een vertrouwensbreuk. (Bericht van 22 november jl. website van COC Haaglanden)

Er is tevens overleg over de kwestie geweest tussen een vertegenwoordiger van het bestuur IRK en COC Haaglanden waarin de motieven van deze besluitvorming uiteen zijn gezet. De IRK kan in principe nog steeds van de COC faciliteiten gebruik maken, maar zal dat dan wel zonder de bewuste coördinator moeten doen. De IRK heeft aangegeven niet zonder de coördinator te willen opereren, waardoor ze zich zelf van het gebruik van de COC faciliteiten buitensluit.

COC Haaglanden wil benadrukken dat COC Haaglanden een seculiere organisatie is en dat de activiteiten van de IRK niet tot haar kerntaken behoren. Wel heeft COC Haaglanden eerder gemeend, op verzoek van de IRK, kosteloos, gastvrijheid te verlenen voor het houden van een maandelijkse IRK bijeenkomst. Daarbij is wel de afspraak geweest dat de IRK zich houdt aan de regels en aanwijzingen van COC Haaglanden.

Het niet langer gebruik maken van COC faciliteiten impliceert naar de mening van COC Haaglanden niet, zoals vraag 1 suggereert, dat de IRK uit Den Haag zou moeten verdwijnen. Van het bestuur IRK mag immers verwacht worden dat ze in staat is elders in Den Haag een locatie voor haar bijeenkomsten te vinden.

De beantwoording van de vragen 2 en 3 laat COC Haaglanden over aan het College van B&W.

Behalve deze algemene toelichting geeft COC Haaglanden geen commentaar op kwesties waar het individuele vrijwilligers betreft.

Het bestuur van COC Haaglanden

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts