De agendapunten 2, 3 en 10 komen te vervallen.

Toelichting:

Agendapunt 2 en 10: Verkiezing en instellen stemcommissie / Herverkiezing Harry Derksen voor 2e termijn als voorzitter
Harry Derksen heeft aangegeven de functie van voorzitter niet langer met zijn werkkring te kunnen combineren, waardoor hij afziet van het zich verkiesbaar stellen voor een 2e termijn. Hierdoor komen de agendapunten 2 en 10 te vervallen.

Agendapunt 3: Goedkeuring Huishoudelijke regelement(HHR)
Vanuit de vereniging zijn belangrijke amendementen op het cpt HHR gekomen. Het bestuur heeft daarin aanleiding gezien om het HHR nog eens kritisch te bespreken binnen het bestuur, wat helaas niet mogelijk is gebleken voor 10 december a.s.. Om die reden trekt het bestuur het agendapunt 3 in en legt in de eerstvolgende ALV na 10 december een aangepast HHR ter goedkeuring aan de leden voor.

Aangepaste Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verkiezing en instellen stemcommissie (vervalt)
 3. Goedkeuren: Huishoudelijk reglement (vervalt)
 4. Goedkeuren: De gedragscode, procedure Vertrouwenspersoon en de Klachtenregeling procedure
 5. Goedkeuren: De notitie (power point presentatie) inzake het organisatiemanagement dat we voor staan.
 6. Voorstellen nieuwe medewerkers: Marianne Steijnis; Rohit Vyas; Gé Meulmeester.
 7. Verslagen en begrotingen van diverse werkgroepen en activiteiten:
  – Jong & Out
  – Voorlichting
  – ICT
  – La vie en rose
  – Zilver
  – COC Café
  – Maatschappelijk Werk
 8. De begroting 2015 met toelichting door penningmeester
 9. Toelichting Voorstel aantrekken beheerder café activiteiten.
 10. Herverkiezing Harry Derksen tot voorzitter (vervalt)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Zie ook de oorspronkelijke aankondiging

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts